Инфо блок

Поставена: 21-12-2020 09:40  
Меморандум за соработка меѓу УКИМ и Комората на овластени архитекти и инженери
Меморандум за соработка меѓу УКИМ и Комората на овластени архитекти и инженери
На 18.12.2020 година, по повод одбележувањето на годишнината на Комората на овластени архитекти и инженери, ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, проф. д-р Никола Јанкуловски, и претседателот на Комората, проф. д-р Миле Димитровски, потпишаа Меморандум за соработка  линк.
Меморандумот за соработка создава можности за развој и посилна институционална соработка во областите на инженерството и архитектурата помеѓу УКИМ и Комората, на повеќе полиња од обостран интерес: архитектура, градежништво, машинство и електротехника, па сѐ до многу актуелните области за заштита на животната средина, противпожарната заштита, енергетската ефикасност и заштитата при работа, кои произлегуваат од предизвиците на современото општество.
Комората брои околу 3 000 инженери со овластувања за проектирање, надзор и ревизија на проектна документација, при што над 90 % од овластените инженери се образовани на УКИМ, што е уште една причина Меморандумот за соработка да претставува основа за продолжување на соработката и реализација на цели од заеднички интерес за двете институции.

Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје