Инфо блок

Поставена: 30-11-2020 13:10  
По покана од избраните најдобри научници на УКИМ за 2019
УСС НАЈАВУВА СЕРИЈА ПРЕДАВАЊА

Комисијата за наука при Универзитетското студентско собрание на УКИМ, во остварување на задачата за промоција и развој на науката на Универзитетот и создавање услови за поттикнување на научноистражувачката работа кај студентите, месец ноември го прославува како месец на науката со низа настани посветени на науката.

УСС најавува серија предавања по покана, кои ќе се реализираат од страна на избраните најдобри научници на УКИМ за 2019 година.

1.12.2020 (13:00)
  Проф. д-р Николина Паламидовска-Стерјадовска
  Тема: Мотиви за вклучување на корисниците на социјалните медиуми
             во зависност од видот на споделената маркетинг-содржина
  1.12.2020 - https://fb.me/e/gaX8Xs4UH
  Линк за регистрација: https://forms.gle/dqkP3tbTQJm5TsD88


2.12.2020 (14:00)
  Проф. д-р Сузана Топузовски
  Тема: За некои модерни теми од фотоника
  2.12.2020 - https://fb.me/e/3PgwxL6JM
  Линк за регистрација: https://forms.gle/Z3KyhyHpkrz7HRtw7
Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје