Инфо блок

Поставена: 24-01-2020 18:09  
УКИМ И Агенцијата за национална безбедност потпишаа
МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА
Водени од определбата за унапредување на меѓусебната соработка заради ефикасно спроведување на надлежностите утврдени со Закон, Агенцијата за национална безбедност, претставувана од директорот г. Виктор Димовски и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на 24 јануари потпишаа Меморандум за соработка.

Со овој Меморандум, Агенцијата и Универзитетот ќе соработуваат и взаемно ќе даваат помош и поддршка во следниве области: практична настава на студентите на Универзитетот, научноистражувачка и апликативна дејност, организирање на обуки, тркалезни маси, дебати, конференции и слично, взаемна соработка при изработување на значајни стратегиски документи од областа на безбедноста, користење на стручна литература од библиотечниот фонд на Универзитетот за потребите на Агенцијата, давање експертска помош од страна на Универзитетот при изготвување на одредени законски и подзаконски акти од надлежност на Агенцијата, соработка во областа на стипендирањето и доделувањето на школарини, како и давање препораки за профилирање на професионален кадар од редовите на студентите на Универзитетот за потребите на Агенцијата.
Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје