Инфо блок

Поставена: 05-06-2019 14:22  
На УКИМ
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА
На 3.06.2019 год. Ректорот на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, проф. д-р Никола Јанкуловски, и Претседателот на Македонското политолошко друштво, доц. д-р Марјан Ѓуровски, потпишаа Меморандум за унапредување на заедничката соработка во функција на развивање на активности. Се воспостави стручна, едукативна, научна и истражувачка соработка меѓу УКИМ и МПД во функција на потикнување на едукативна и научно-истражувачка работа во научните, стручните и наставните области од обостран заемен интерес и теми кои произлегуваат од современите политолошки прашања и други предизвици. Целта е да се развијат поефективни, емпириски, теренски базирани стратегии и истражувачки проекти и др.

На потпишувањето покрај членови на Извршниот одбор на Македонското политолошко друштво, присуствуваа и други професори од факултетите од УКИМ и другите Универзитети во земјата.


Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје