Инфо блок

Поставена: 26-10-2017 12:31  
КОНКУРС
за запишување на курс по руски јазик во Рускиот центар при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2017/2018 година

РУСКИ ЦЕНТАР

УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
 
КОНКУРС

за запишување на курс по руски јазик во Рускиот центар при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2017/2018 година кој ќе се реализира во градот Охрид.

Рускиот центар при УКИМ за учебната 2017/2018 година, во соработка со Россотрудничество, објавува слободни места за бесплатниот курс по руски јазик, и тоа за:

1. Основно рамниште – 30 кандидати (прв степен)

Право на пријавување на Конкурсот имаат сите граѓани на Република Македонија. За пријавување е потребно да се пополни пријавата која може да се најде на интернет страницата на Универзитетот ukim.edu.mk во секцијата документи / огласна табла. Пополнетата пријава да се испрати по електронски пат на адреса:  russcentar@inbox.ru.

Крајниот рок за поднесување на пријавите е 2 ноември 2017 година.

Останати вести

 

Последни новости

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“
Шумарски факултет

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје