Студентски правобранител


Универзитетскиот сенат, на седницата одржана на 30 јуни 2014 г., донесе Одлука за избор на нов студентски правобранител на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Васка Бојаџи, студент на Правниот факултет „Јустинијан Први“, ќе ја извршува оваа функција во наредниот двегодишен период.

На Универзитетот е формиран студентски правобранител заради заштита на правата на студентите. Студентскиот правобранител ги штити законските права на студентите и правата утврдени со актите на Универзитетот и на единиците, кога им се повредени од органите на Универзитетот и органите на единиците, како и од лицата вклучени во наставно-образовниот процес и од други лица.

Студентскиот правобранител, најмалку еднаш во годината, поднесува извештај за својата работа до Ректорската управа и до Универзитетскиот сенат.


 

Последни новости

21-12-2020 - ДЕЛЕГАЦИЈА НА ТРАКИСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ПОСЕТА НА УКИМ
ДЕЛЕГАЦИЈА НА ТРАКИСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ПОСЕТА НА УКИМ

21-12-2020 - Меморандум за соработка меѓу УКИМ и Комората на овластени архитекти и инженери
Меморандум за соработка меѓу УКИМ и Комората на овластени архитекти и инженери

11-12-2020 - Проект ERASMUS All4R&D
ОБУКИ ЗА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ

03-12-2020 - Меморандум на МАНУ, МПЦ-ОА и УКИМ
МАКЕДОНСКИ МАНИФЕСТ

01-12-2020 - Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ИЗЈАВУВА
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ИЗЈАВУВА

30-11-2020 - По покана од избраните најдобри научници на УКИМ за 2019
УСС НАЈАВУВА СЕРИЈА ПРЕДАВАЊА

26-11-2020 - Интервју со проф. д-р Никола Јанкуловски, ректор на УКИМ
ПРЕКУ АКЦЕЛЕРАТОРОТ УКИМ, ГРАДИМЕ МОСТОВИ СО ЛОКАЛНАТА И ГЛОБАЛНАТА ИНДУСТРИЈА

26-11-2020 - Бизнис-акцелераторот УКИМ
ПРОМОТИВЕН НАСТАН ЗА ПРВАТА ИНВЕСТИЦИЈА

20-11-2020 - Јубилеј „70 години Економски факултет – Скопје“